دادور
#

نمونه رای طلاق توافقی

نمونه رای طلاق توافقی
عناوینی که در این مطلب خواهید خواند

در طلاق توافقی لازم است که زوجین نسبت به کلیه حقوق زوجیت و حضانت فرزندان مشترک با هم توافق داشته باشند. پس از مراجعه به دادگاه و اعلام کلیه توافقات فی مابین، این توافقات عیناً در رای طلاق توافقی که دادگاه صادر میکند منعکس میشود. به رای طلاق توافقی، گواهی عدم امکان سازش نیز گفته میشود. در ادامه دو نمونه رای طلاق توافقی که توسط دادگاه صادر شده آمده است.

نمونه رای طلاق توافقی

خواهان: خانم …

خوانده: آقای …

وکیل خواهان: خانم / آقای …

وکیل خوانده: خانم / آقای …

خواسته: طلاق توافقی

نمونه رای طلاق توافقی

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم … فرزند … با وکالت … به طرفیت خوانده آقای … فرزند … با وکالت … خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه سند نکاحیه و با احراز علقه زوجیت دائم فی مابین و نظر به اصرار زوجین بر طلاق و از آنجا که حسب نظر کارشناس واحد مشاوره خانواده مستقر در مجتمع قضایی مثبوت تفریق و جدایی زوجین با ذکر دلایل و علل عدم تفاهم به مصلحت آنان اعلام شده و این دادگاه نیز نظر مزبور را مطابق ظواهر و احوال زوجین میداند لذا تقاضای آنان را وارد و موجه تشخیص و مستندا به مواد قانونی قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین و به شرح ذیل صادر میشود:

۱) زوجه مهریه را در حق زوج بذل کرده و وکیل زوج هم قبول بذل مینماید.

۲) زوجه در ارتباط با نفقه، اجرت المثل و جهیزیه ادعایی ندارد.

۳) زوجین نسبت به هدایای طرفین ادعایی ندارند.

۴) حضانت فرزند مشترک بر عهده زوج است. نفقه فرزند مشترک بر عهده زوج است.

۵) زوجه هر هفته ۲۴ ساعت حق ملاقات دارد.

۶) زوجه حسب اقرار خود باردار نمیباشد.

۷) طلاق واقع شده مستندا به ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی و کراهت زوجه از تداوم زندگی و بخشش حقوق مالی از نوع خلع میباشد.

رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه … دادگاه عمومی و حقوقی تهران (خانواده)

بیشتر بدانید: نمونه توافق نامه طلاق توافقی

نمونه رای طلاق توافقی

خواهان: خانم …

خوانده: آقای …

وکیل خواهان: خانم / آقای …

وکیل خوانده: خانم / آقای …

خواسته: صدور گواهی عدم امکان سازش

نمونه رای طلاق توافقی (گواهی عدم امکان سازش)

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای … فرزند … با وکالت … به طرفیت خانم … فرزند … با وکالت … بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه سند نکاحیه و با احراز علقه زوجیت دائم فیمابین و نظر به اصرار زوجین بر طلاق و از آنجا که حسب نظر کارشناس واحد مشاوره خانواده تفریق و جدایی زوجین با ذکر دلایل و علل عدم تفاهم به مصلحت آنان اعلام شده و این دادگاه نیز نظر مزبور را مطابق ظواهر و احوای زوجین میداند لذا تقاضای آنان را وارد و موجه تشخیص و گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین و به شرح ذیل صادر میشود:

۱) زوجه در قبال طلاق زوج مبلغ ده هزار تومان را بذل و وکیل زوج قبول بذل مینماید.

۲) زوجه کلیه مهریه خود را دریافت نموده است.

۳) زوجه در مورد نفقه و اجرت المثل ادعایی ندارد.

۴) جهیزیه در اختیار زوجه است.

۵) زوج متعهد میشود مبلغ ۴۵ میلیون تومان نقداً در محضر به زوجه پرداخت نماید.

۶) زوجین فاقد فرزند مشترک میباشند.

۷) زوج در محضر دادگاه وکالت بلاعزل به زوجه جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر طلاق در صورت عدم حضور زوج تفویض نمود.

۸) زوجه حسب اقرار خود و محاسبه سن (۵۰ساله) یائسه میباشد.

۹) طلاق واقع شده بائن از نوع یائسه میباشد.

رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه … دادگاه عمومی (خانواده) تهران

بیشتر بدانید: شرایط طلاق توافقی در دوران عقد

۵/۵ - (۲ امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی
09126386954