دادور
#

نمونه رای فروش مال مشاع

نمونه رای فروش مال مشاع
  • ۱۴ شهریور ۱۴۰۰
  • 2205 بازدید
  • بدون نظر
عناوینی که در این مطلب خواهید خواند

در این مطلب دو نمونه رای فروش مال مشاع که توسط دادگاه صادر شده است را بیان کرده ایم. با ادامه مطلب همراه ما باشید.

لازم به ذکر است در مطلبی به صورت جداگانه در مورد فروش مال مشاع توضیحات کاملی ارائه داده ایم که در صورت تمایل میتوانید به لینک مربوطه مراجعه نمایید.

نمونه رای فروش مال مشاع

رای دادگاه بدوی 

در خصوص دعوی خانم … فرزند … به طرفیت خواندگان …. با خواسته فروش یک باب منزل مسکونی به پلاک ثبتی شماره … به انضمام هزینه دادرسی.

نظر به اینکه فوت مورث اصحاب دعوی و وراثت آن ها حسب دلایل موجود در پرونده نسبت به مرحوم یادشده محرز و مسلم است عنایت به اینکه خواندگان از دعوی مطروحه دفاعی به عمل نیاوردند و اغلب اصحاب دعوی نیز با فروش ملک مشاعی راضی می باشند.

لذا دادگاه دعوی خواهان را معمول بر صحت تلقی و مستنداً به ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی حکم به فروش یک باب منزل مسکونی به شماره پلاک … و تقسیم وجوه آن بین ورثه صادر و اعلام می نماید.

حکم صادره در خصوص خواندگان ۱- م. ۲- ط. ۳- ص. ۴-ش. ۵- ع. ۶- م. ۷- ع. ۸- ع. ۹- الف. ۱۰-ز.غ. محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و نسبت به مابقی خواندگان حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران.

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم … به طرفیت خانم … نسبت به دادنامه شماره … مورخ … صادره از شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به فروش یک باب منزل مسکونی به شماره ثبتی …. و تقسیم وجوه آن بین ورثه صادر و اعلام شده است وارد و موجه نمی باشد.

زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است.

بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده ۳۵۸ همان قانون با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می شود. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران.

نمونه رای فروش مال مشاع

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای … با وکالت آقای … به طرفیت الف. و ع. و م. همگی م. مبنی بر دستور فروش پلاک ثبتی … بخش ۷ تهران.

با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه گواهی عدم افراز ملک به شماره … ثبت منطقه شرق تهران حکایت از غیر قابل افراز بودن ملک مذکور را دارد، فلذا مستنداً به ماده چهارم قانون افراز و فروش املاک مشاع، دستور فروش رقبه مذکور صادر و اعلام می گردد.

هرچند دستور مذکور قابلیت اعتراض ندارد. لکن ازجهت رعایت تشریفات دادرسی، رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران.

رای دادگاه تجدیدنظر استان

پرونده بیانگر اعتراض آقایان ع. و م. هر دو م. به طرفیت آقای … از دادنامه شماره … شعبه ۱۴۸ دادگاه حقوقی تهران، به موجب آن دستور فروش پلاک ثبتی شماره ۱۰۲۷/۳۵۷۸ بخش هفت تهران صادر شده است.

با توجه به اینکه دستور فروش حکم نمی باشد تا قابل اعتراض باشد، بنابراین به استناد ماده ۳۳۱ و ۳۳۳ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظراستان تهران ـ مستشار دادگاه.

بیشتر بدانید: تفکیک و افراز به چه معناست

شماره های تماس:

۰۹۱۲۶۳۸۶۹۵۴

۰۲۱۷۷۰۵۷۶۰۵

۵/۵ - (۲ امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی
09126386954